Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 5,415

      1 2 3 4 5 ... 109» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1


Op het bidprentje staat dat ze is overleden te Tilburg op 28 december 1967, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Zieken.
(Bron: bidprentje Clasina Martina Arnolda van den Hout)
Op de rouwkaart staat dat ze is overleden na een langdurige ziekte.
Corr. adres: van Mierisstraat 59
De plechtige uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 30 december a.s. om 12 uur in de parochiekerk van de H. Dionysius, Goirke
Bijeenkomst Damen en Heren in de kerk.
Voor de overledene wordt in de parochiekerk, vrijdagavond om 7 uur de H. Mis opgedragen.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer Wilhelminapark 127
Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet, vrijdagavond van 6 tot 7 uur.
(Bron: rouwkaart Clasina Martina Arnolda van den Hout)

Originele akte online ingezien d.d. 28-1-2018

Begraven op RK Kerkhof Goirke, Gorikestraat 68, 5046 GL Tilburg
Graf id-nummer: 1110782
Begraafplaatsnr. 2303
(Plaats)aanduiding: B21-10
(Bron: https://www.online-begraafplaatsen.nl/graf/1110782/1671848/Clasina-M-A-v-d-Hout-1906-1967) 
van den Hout, Clasina Martina Arnolda (I301)
 
2

"Zorgcentrum De Vloet,
Vloeiweg 85 Brandven, kamer 65A, Oisterwijk
Correspondentieadres:
George Perklaan 11, 5061 VN Oisterwijk

Er is een avondwake op donderdag 5 mei om 19.00 uur in de Mariakerk (Heikant Quirijnstok), De Schans te Tilburg. Aansluitend kunt u thuis in zorgcentrum De Vloet afscheid nemen van vader.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 mei om 13.30 uur in bovengenoemde kerk, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats Heikant Quirijnstok, Schumannpad te Tilburg."
(Bron: Overlijdensadvertentie op www.mensenlinq.nl) 
Lemmers, Henricus Adrianus Cornelis (I9593)
 
3

Precieze overlijdensdatum stond op familieberichten.nl 
Roosen, Wilhelmina Henrica Christiana (I2178)
 
4
 
Smits, Jan (I8997)
 
5
Begraven op de Ooster Begraafplaats van Amsterdam, zonder steen. 
le Mahieu, Jacob (I8598)
 
6
Begraven op het R.K. Kerkhof te Gilze, naast zijn vrouw Hendrika Antonia Wilhelmina Geerts.
(Bron: bidprentje Christiaan Johannes Peijs)
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden maandag 12 mei 1980 om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus Banden te Gilze, waarna de begrafenis op de r.k. Begraafplaats, aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Zondag in de H.Mis van 9.00 uur speciale voorbeden tot intentie van de overledene.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van Huize St. Franciscus, Kerkstraat 20 te Gilze. Bezoek aldaar zondag na de H.Mis van 9.00 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór de uitvaartdienst achter in de kerk.
(Bron: rouwkaart Christiaan Johannes Peijs, die in mijn bezit is)

Begraven op begraafplaats Parochie St. Petrus' Banden Gilze
Vak M, rij 3, nr. 18 (dubbel graf)
(http://begraafplaats.parochiegilze.nl/M/3/18)

Op 18 oktober 2020 (viering verjaardag Bob in Corona-tijd) kreeg ik van Desirée Hartman - van de Sanden te horen dat de graven van opa en oma Peijs worden geruimd. Ik was er behoorlijk van overstuur. Het zijn en blijven ook mijn peetoom en peettante. 
Peijs, Christiaan Johannes (I1532)
 
7
Bruidegom gescheiden van Antje Cornelia de Jong
Bruid gescheiden van Gerrit Vermaak
(Bron: huwelijksakte reg.6 fol.23v) 
Gezin: Govert Christiaan de Vries / Geesjen Pieternella le Mahieu (F1204737301)
 
8
Er staat een fout in de tienjarentafels van Den Helder 1913-1922. Izaak Jacob staat erin met aktedatum "1 mei 21". Dit moet zijn "1 mei 22". 
le Mahieu, Izaak Jacob (I11389)
 
9
Oorzaak overlijden gekregen van Maria Cornelia Wilhelmina Peijs
Overleden maandagmiddag 8 maart 1976 te Breda in het St. Laurensziekenhuis.
Begraven op het R.K. Kerkhof te Gilze.
(Bron: bidprentje Hendrika Antonia Wilhelmina Geerts)
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden donderdag 11 maart 1976 om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus Banden te Gilze, waarna de begrafenis op de r.k. Begraafplaats, aldaar.
Samenkomst om 9.40 uur Huize St. Franciscus, Kerkstraat 20.
Avondmis Woensdag om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel van Huize St. Franciscus te Gilze. Bezoek aldaar woensdag na de avondmis.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in " 't Centrum", Steenakkerplein 2 te Gilze"
(Bron: rouwkaart Hendrika Antonia Wilhelmina Geerts, die in mijn bezit is)

Begraven op begraafplaats Parochie St. Petrus' Banden Gilze
Vak M, rij 3, nr. 17 (dubbel graf)
(http://begraafplaats.parochiegilze.nl/M/3/17)

Op 18 oktober 2020 (viering verjaardag Bob in Corona-tijd) kreeg ik van Desirée Hartman - van de Sanden te horen dat de graven van opa en oma Peijs worden geruimd. Ik was er behoorlijk van overstuur. Het zijn en blijven ook mijn peetoom en peettante. 
Geerts, Hendrika Antonia Wilhelmina (I1111)
 
10
Originele akte online ingezien d.d. 9-3-2014 
Smits, Alida (I8965)
 
11 ""Een uittreksel uit het Geboorteregister der gemeente Moergestel over het jaar 1880, inhoudende dat den zesden der maand Junij van gemeld jaar achttien honderd en tachtig te Moergestel uit Hendrika Seebregts is geboren een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Adriaan, welk kind de beide aanstaande echtgenooten bij deze verklaren uit hen te zijn geboren en mitsdien hetzelfve te wettigen en te erkennen voor hun kind."
(Bron: huwelijksakte nr. 3)
Originele akte online ingezien d.d. 17-3-2008 
Gezin: Adriaan Aben / Hendrika Seebregts (F17)
 
12 "Aan de Spoorgracht, nabij de Gasfabriek overleden bevonden"
(Bron: geboorteakte nr. 157)
Originele akte online ingezien d.d. 22-8-2009 
Morée, Leendert Johannes (I13232)
 
13 "Aangehuwde in den eersten graad opgaande linie" van Johanna Maria van den Hout Schippers, Gerardus (I2687)
 
14 "Aangehuwde in den tweeden graad zijdlinie" van Johanna Maria van den Hout Schippers, Hubertus Johannes Maria (I13048)
 
15 "Adrianus van Hoek, is geboren te Gilze, den elfden September achttien honderd een en dertig, doch dat ter zake denzelve niet in de Geboorte Registers zijnde opgenomen; hij om die redenen belet wordt deszelfs geboorte akte te kunnen overleggen."
(Huwelijksakte Adrianus van Hoek met Cornelia van Broekhoven) 
van Hoek, Adrianus (I5730)
 
16 "Begraven bij vader op het kerkhof van St. Jan te Goirle"
(Bron: bidprentje Wilhelmina van den Berg) 
van den Berg, Wilhelmina (I1119)
 
17 "Beroep van ingeschrevene: Mandenmaker
Genoten onderwijs: L.O
Datum der inschrijving: 6 januari 1918
Indien de inschrijving geschiedt op aangifte door wien de aangifte is gedaan: door den ingeschrevene
Opmerkingen: De dato 15 Maart 1935 in het verlofgangersregister der gemeente Rotterdam, komende uit de gemeente Eindhoven, ingeschreven 23 mrt 1939 ingeschreven te Tilburg komende van Gorinchem"
(Bron: Millitieregister registratie 1915-1919 gemeente Vlijmen, archiefnr. 0305, inventarisnummer 823) 
Kivits, Lambertus (I16050)
 
18 "bevorens gehuwd geweest met Joanna van Iersel"
(Bron: overlijdensakte nr. 35) 
Smits, Johannes (I11321)
 
19 "Bij acte den tienden Augustus dezes jaar door ons opgemaakt is ingeschreven een vonnis den achtsten Mei achttienhonderd zes en negentig, door de Rechtbank te Groningen uitgesproken, waarbij door echtscheiding ontbonden is verklaard het huwelijk het welk bij nevenstaande akte tusschen Heike Tak en Anna Nienhuis is voltrokken. Groningen den twaalfden September achttienhonderd zes en negentig.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand gemeente Groningen.
(Bron: kantmelding huwelijksakte nr. 207 uit Groningen 1869)

In het jaar duizend achthonderd zes ennegentig den tienden Augustus des middags te twaalf uur is verscheden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der meneente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen in het gemeentehuis alhier: Meester Hendrik de Visser, oud achtentwintig jaren, advocaat en procureur, wonende te Groningen, welke ons heeft ter hand gesteld en inschrijving verzocht van: 1e een behoorlijk geregistreerd vonnis den achtsten Mei achttienhonderdzesennegentig door de Arrondissements Rechtbank te Groningen uitgesproken tusschen Anna Nienhuis, waschvrouw wonende te Groningen eischeres en Heike Tak wiens woon of verblijfplaats is onbekend, als gedaagde, waarbij ontbonden is verklaard door echtscheiding op grond van kwaadwillige verlating door den gedaagde gepleegd het huewelijk hetwelk op den zeventienden Juni achttienhonderdnegenenzestig te Groningen is voltrokken tusschen Heike Tak en Anna Nienhuis,
2e een behoorlijk geregistreerd exploit van den eersten Juni dezes jaars waarbij door Hebo Hendrik Ettema, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank van en wonende te Groningen ten verzoeke van Anna Nienhuis voornoemd, bovengenoemd vonnis aan genoemden Heike Tal is beteekend,
3e eene behoorlijk geregistreerde verklaring den zesden Augustus deze jaars door den Griffier bij voornoemde Rechtbank afgegeven, houdende dat er geen veret, hooger beroep of cassatie is aangetekend tegen genoemd vonnis, en is onder verwijzing naar het onder ten tweede genoemd exploit, meergenoemden Heike Tak opgeroepen om heden middag te twaalf uur te verschijnen voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen ten einde tegenwoordig te zijn bij de inschrijving van het meergenoemde vonnis, eenenander met verzoek om de bij de wet gevorderde inschrijving, houdende echtscheiding en de opgemelde ons ter hand gestelde stukken te bewerkstelligen, waarop wij nadat ons is gebleken dat de opgeroepene niet was verschenen aan het verzoek van den comparant hebben voldaan en daarvan deze acte hebben opgemaakt en ingeschreven in de dubbelen van het huwelijksregister, aan het eene waarvan de stukken zullen worden vastgehecht en is deze acte, na gedane voorlegging door ons en den comparant geteekend, zijnde de opgeroepende niet verschenen."
(Bron: echtscheidingsakte nr. 309 uit Groningen 1896) 
Gezin: Heike Tak / Anna Nienhuis (F1190055037)
 
20 "Bij deze akte is overgelegd een afschrift van een proces verbaal van tusschenkomst van den Kantonrechter te Tilburg, waaruit blijkt dat de ouders der bruid niet voor dien Kantonrechter zijn verschenen."
(Bron: huwelijksakte nr. 435)
Originele akte online ingezien d.d. 26-1-2009 
Gezin: Franciscus Josephus Maria van Os / Anna Maria Cornelia van de Sanden (F215)
 
21 "bij Huize Steenwijk"
(Bron: bidprentje website RA Tilburg) 
Rossieau, Johannes Henricus Maria (I17609)
 
22 "Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Breda van den achttienden October negentienhonder een en twintig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg heden negen December negentienhonderd een en twintig.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
(Bron: huwelijksakte nr. 301 uit Tilburg 1914) 
Gezin: Joannes Brokke / Maria Louise Jansen (F1189449918)
 
23 "Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Breda van den eersten October negentien honderd achttien is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg heden vijf en twintig November negentien honderd achttien.
De Ambtenaar van den Burgerlijke Stand."
(Bron: huwelijksakte nr. 206 uit Tilburg 1896) 
Gezin: Marinus Hamers / Maria Elisabeth Korthout (F1163611733)
 
24 "Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Breda van den negen en twintigsten October negentienhonderd negen en twintig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard. Ingeschreven in het register vanhuwelijken en echtscheidingen te Tilburg, heden vier Maart negentienhonderd dertig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand."
(Bron: Huwelijksakte nr. 547)
Originele akte online ingezien d.d. 9-2-2009 
Gezin: Cornelius Josephus van de Sanden / Frederika Knol (F1156005877)
 
25 "Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Utrecht gewezen den acht en twintigsten April achttienhonderd zeven en negentig is het huwelijk tusschen Johannes Jacobus van den Hout en Sophia Helena van Opstal door echtscheiding ontbonden verklaard. Tilburg den tweeden Augustus achttien honderd zeven en negentig.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand."
(Bron: kantmelding huwelijksakte nr. 133 uit Tilburg 1889) 
Gezin: Johannes Jacobus van den Hout / Sophia Helena van Opstal (F1189441108)
 
26 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Alkmaar van den dertigsten Januari negentienhonderd acht is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
(getekend) W. Klomp.
Voor eensluidende kantteekening
De Griffier der Arrondissements Rechtbank te Middelburg"
(Bron: kantmelding huwelijksakte nr. 12 uit Vlissingen 1903)

Heden den derden augustus 1908 verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeende Helder, Jacob le Mahieu, korporaal stoker bij de Koninklijke marine, wonende alhier, die mij verzocht inschrijving te doen van een vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar in dato dertig Januari negentienhonderdacht bij verstek gewezen, waarbij het huwelijk tusschen hem, Comparant, en Renilda Louisia van Daele, rechtens wonende alhier, doch verblijvende te Vlissingen, op zevenentwintig Februari negentienhonderddrie te Vlissingen voltrokken, op grond van overspel, door de gedaagde Renilda Louisia van Daele voornoemd, gepleegd, door echtscheiding is ontbonden verklaard, met al de wettelijke gevolgen van dien, welk vonnis op achttien Juni negentienhonderdacht aan de gedaagde in persoon is beteekend en waartegen, overeenkomstig de hierbij overgelegde verklaring van den Griffier dierzelfde rechtbank, gedagteekend zestien Juli daaraanvolgende waaruit blijkt, dat op zijn register geene aanteekening van verzet tegen gemeld vonnis is geschied.
(Bron: huwelijksakte/echtscheidingsakte nr. 106 uit Den Helder 1908) 
Gezin: Jacob le Mahieu / Renilde Louisea van Daele (F1190055064)
 
27 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Breda Tweede Enkelvoudige Kamer, van drie en twintig Mei negentienhonderd vier en veertig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg, heden negentien Juli negentienhonderd vier en veertig.
De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
(Bron: kantmelding in huwelijksakte nr. 346 uit Tilburg 1937) 
Gezin: Adrianus de Wit / Maria Anna Brocken (F1392191680)
 
28 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Breda van 6-6-1939 is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard. Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg heden 30-10-1939.
De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand."
(Bron: huwelijksakte nr. 322 uit Tilburg 1907) 
Gezin: Alphonsus Laurentius van Berkel / Adriana Maria Brokken (F1423039079)
 
29 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Breda van drie Mei negentienhonderd negen en veertig is het in nevenstaande akte vermeld huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg, op heden, een en twintig Juli negentienhonderd negen en veertig.
De ambtenaar van de Burgerlijke stand in de gemeente Tilburg."
(Bron: kantmelding huwelijksakte nr. 531 uit Tilburg 1930) 
Gezin: Antonius Adrianus de Wit / Wilhelmina Cornelia Theodora van Hoof (F1392057918)
 
30 "Bij vonnis van de arrondissements Rechtbank te Breda van negen november negentienhonderd acht en veertig is het in nevenstaande akte vermeld huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg, heden vrij en twintig april negentienhonderd negen en veertig.
De ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Tilburg."
(Bron: huwelijksakte nr. 74) 
Gezin: Wilhelmus Arnoldus Johannes Simons / Henrica Adriana Gerarda Aben (F1691177565)
 
31 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van drie en twintig Mei negentien honderd een en twintig, ingeschreven in het huwelijksregister van Vlissingen den vijftiende Maart negentien honderd twee en twintig, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.
(getekend)
Voor eensluidende kanttekening.
De Griffier bij de Arrondissements Rechtbank te Middelburg."
(Bron: kantmelding huwelijksakte nr. 114 uit Vlissingen 1909)

"Heden den 15-3-1922 is door mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Vlissingen, ingevolge een exploit van den deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Middelburg, Petrus Aloysius Vervaart, wonende te Middelburg, van den veertienden Maart negentienhonder twee en twintig, ten verzoeke van Renilde Louisia van Daele, zonder beroep, rechtens zonder bekende woonplaats, verblijvende te Dordrecht, ingeschreven het vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, eerste kamer, vanden drie en twintigsten Mei negentienhonderd een en twintig, bij verstek gewezen, waarbij door echtscheiding ontbonden is het op den twaalfden November negentienhonderd negen te Vlissingen voltrokken huwelijk tusschen voornoemde Renilde Louisia van Daele en Petrus Rademakers, zeeman, zonder bekende woon of verblijfplaats, tegen welk vonnis blijkens het getuigschrift van den Griffier der voormelde Rechtbank, van den zeven en twintigsten Februari negentienhonder twee en twintig geen verzet isaangetekend.
Dit vonnis is blijkens exploit van den deurwaarder Frederik Hendrik Swam, deurwaarder bij de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam, wonende aldaar, op den negenden September negentienhonderd een en twintig, aan gedaagde beteekend.
Waarvan akte."
(Bron: scheidingsakte nr. 27 uit Vlissingen 1922) 
Gezin: Petrus Rademakers / Renilde Louisea van Daele (F1190055111)
 
32 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Utrecht gewezen den twee en twintigsten Maart negentienhonderd zeventien is dit huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven den een en dertigsten Mei negentienhonderd en zeventien, akte nr. 424
De Ambtenaar Burgerlijken Stand Utrecht"
(Bron: huwelijksakte nr. 391 uit Utrecht 1916) 
Gezin: Gerrit Gazenbeek / Jacoba Catharina Jansen (F1190055040)
 
33 "Bij vonnis van de Arrondissements Rechtbank, Tweede Enkelvoudige Kamer, te Breda van twintig Mei negentienhonderd een en veertig is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard. Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg, heden twintig augustus negentienhonderd een en veertig.
De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
(Bron: kanttekening huwelijksakte nr. 347 uit Tilburg 1937) 
Gezin: Adrianus Aben / Anna Maria van Kronenburg (F1191601529)
 
34 "Bruid Wilhelmina van den Berg, oud vijf en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Goirle en wonende te Goirle, bevorens te Waalwijk, meerderjarige niet erkende natuurlijke dochter van Anna Maria van den Berg, zonder beroep, wonende te Goirle"

"De afkondiging van dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier en te Waalwijk op twaalf Juli"

Naam van de eerste getuige wordt geschreven als "Adriaan Cornelis van Iersel", zwager van den bruidegom.

(Bron: huwelijksakte nr. 28)
Originele akte online ingezien d.d. 12-6-2018 
Gezin: Cornelis Adrianus Botermans / Wilhelmina van den Berg (F1151341907)
 
35 "Buchenwald was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland in een bosrijke omgeving nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS'ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. In eerste instantie heette het kamp Konzentrationslager Ettersberg naar de locatie, maar werd al snel omgedoopt naar Konzentrationslager Buchenwald/Post Weimar op voorspraak van de cultuurcommissie van Weimar."
(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Buchenwald) 
Kolen, Harry (I15433)
 
36 "Comparanten verklaren dat alhier den vijfden December achttienhonderd zevenennegentig is geboren een kind van het mannelijk geslacht ingeschreven onder den voornaam Henri, zoon van Maria Degens, welk kind zij bij deze voor het hunne erkennen"
(Bron: huwelijksakte nr. 124) 
Gezin: Henri Aubel / Maria Wilhelmina Degens (F1190054946)
 
37 "Compareerde voor ons ... Burgemeester der gemeente Ede"
Kind is geboren "ten zijne huize te Gelders Veenendaal"
(Bron: geboorteakte nr. 227) 
Heij, Neeltje (I8370)
 
38 "De aangifte van dit overlijden is gedaan door Cornelis Hubertus van den Hout, oud twee en vijftig jaren, bedrijfsleider, wonende alhier."
(Bron: overlijdensakte nr. 142)
Originele akte online ingezien d.d. 8-4-2015 
van Vugt, Maria Anna (I3096)
 
39 "De echtgenooten verklaarden bij deze te erkennen, de eerste met toestemming der tweede, twee kinderen, genaamd a) Hendrik Corneel van Amersfort, geboren te Antwerpen in België, zes en twintig mei negentienhonderd dertig, en b) Anna Maria van Amersfort, geboren te Tilburg, dertien october negentienhonderd twee en dertig."

"Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda van vijf en twintig mei negentienhonderd acht en veertig is het in nevenstaande akte vermeld huwelijk door echtscheiding ontbonden verklaard.
Ingeschreven in het register van huwelijken en echtscheidingen te Tilburg op heden zes en twintig october negentienhonderd acht en veertig.
De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Tilburg"
(Bron: huwelijksakte nr. 388) 
Gezin: Cornelis Henricus van Mechelen / Maria Cornelia van Amersfort (F1189839719)
 
40 "De geslachtsnaam "Delien" op bevel van de officier van justitie d.d. 14 juni 1983 verbeterd in "Deliën". Tilburg 17 juni 1983"
(Bron: geboorteakte nr. 1729) 
Deliën, Theodorus Joannes Josephus (I16895)
 
41 "De geslachtsnaam "Delien" op bevel van de officier van justitie van 14 juni 1983 verbeterd in "Deliën" Tilburg, 17 juni 1983"
(Bron: geboorteakte nr. 1408)
Originele akte online ingezien d.d. 31-3-2015 
Deliën, Joannes Baptista (I16892)
 
42 "de ouders onbekend beide overleden"
Weduwe van Adriaan Obbens
(Bron: overlijdensakte nr. 87) 
Hessels, Maria (I16607)
 
43 "De zesde dag van de maand Pluiriose het negende jaar der fransche Republica.
Acte van geboorte van Jacob Pleijte - geboorten den zesde Pluviose des morgens om twee uuren
Zoon van Willem Pleijte Arbeijder in deze Commune Cadzand en Sara van Melle - Echte Lieden -
Het geslacht des zoons is beonden manlijk te weezen.
Eerste getuigen Jacob de Hullis ??? Nicolaas oud zes-en-dertig jaar woonende in deze commune Cadzand.
tweede getuigen Johanna Visser oud zes-en-twintig jaar mede alhier woonagtig -
Op Requisitie aan ons gedaan door Willem Pleijte vader van het kind - En hebben getekend - "
(Bron: geboorteakte nr. 13) 
Pleijte, Jacob (I12585)
 
44 "Dit kind is door Anna Maria Kolen bij akte op heden 4 juli 1917, verleden voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Heerlen erkend."
(Bron: geboorteakte nr. 577)

Originele akte online ingezien d.d. 10-08-2023 
Kolen, Harry (I15433)
 
45 "Eerder gehuwd geweest met Hendrikus Walter".
(Bron: overlijdensakte nr. 553)
Vader overledene: Adriaan Goor
Moeder overledene: Adriana Maria Joosen 
Goor, Maria Adriana (I16126)
 
46 "en hebben gemelde echtgenooten ons verklaard dat van hen geboren is een kind van het vrouwelijke geslacht, op den dertienden Junij achttienhonder achtenzeventig, genoemd Adriana Johanna, ingeschreven op het geboortenregister alhier als dochter van Gerarda Johanna Bonzel, welk kind zij erkennen voor kunne dochter"
(Bron: huwelijksakte nr. 347) 
Gezin: Pieter Graanstra / Gerarda Johanna Bonsel (F1257018433)
 
47 "En hebben voormelde gehuwden terstond daarop verklaart dat uit hen geboren is een kind van het mannelijk geslacht met name Pieter, ingeschreven in de registen en geboorten deze gemeente, als geboren den 15-7-1889 welk kind zij beiden voor hunnen zoon erkennen."
(Bron: huwelijksakte nr. 12) 
Gezin: Cornelis Roos / Cornelia van Bochove (F1246639664)
 
48 "Erkennende de voornoemde Smits vader van het voorschrevene kind te zijn"
Vader: Bernardus Smits
Moeder: Hendrikje Zoetelief
(Bron: geboorteakte op bladzijde 23)
Originele akte ingezien bij het Noord-Hollands Archief d.d. 12-7-2007 
Smits, Aafje Maria Catharina (I8961)
 
49 "gehuwd geweest met Maria Antonia Florijn"
Bron: overlijdensakte nr. 765 
de Vrije, Antonie (I18005)
 
50 "gehuwd met Dirk Jan Schrijver, dochter van Dirk de Vrije en Jannetje Koot"
Bron: overlijdensakte nr. 387 
de Vrije, Jaantje (I18003)
 

      1 2 3 4 5 ... 109» Volgende»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.